Privacyverklaring

Je privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dat dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die de behandeld therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De Relatie Company doen zijn best je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De behandeld therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Deze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), ook naar collega-therapeuten, wij vragen je schriftelijke toestemming voor intercollegiaal overleg.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en intercollegiale toetsing;
• een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut en/of administrateur, een factuur kan opstellen.
Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal de therapeut je eerst informeren en je expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats;
• geboortedatum;
• data van de behandeling;
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘psychosociaal consult’;
• kosten van het consult.